Algemene voorwaarden

Hieronder tref je de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Juffrouw Ooievaar gevestigd te Naaldwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66372844. Juffrouw Ooievaar is onderdeel van Atelier De Brocante Opkamer B.V.

Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar van de voorwaarden toegestuurd.

Algemene voorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Juffrouw Ooievaar zijn deze algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij Juffrouwooievaar zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Prijzen en betalingen

2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s inclusief BTW. Exclusief verzendkosten.

2.2 Voor pakketpost binnen Nederland brengen wij € 6.45 in rekening. Bij een bestelling van boven de € 100,- worden er geen verzendkosten berekend. Heeft u een bestelling gedaan met een bedrag boven de €100.= en wilt u uw bestelling deels retourneren dan moeten wij de gemaakte verzendkosten als de bestelling onder de €100.= uitkomt ook alsnog inhouden. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming en de omvang van uw bestelling, hiervan kunt u van te voren een vrijblijvende offerte aanvragen via juffrouw.ooievaar@outlook.com. Voor onze Belgische en Duitse klanten is het verzenden €11.= en gratis vanaf €100.=

LET OP: Indien u een overschrijving uitvoert vanuit het buitenland, dient u altijd onze BIC (SWIFT) en IBAN gegevens te vermelden. Doet u dat niet, dan zal uw bank transactiekosten berekenen, waarvoor wij niet kunnen instaan. Bij vermelding van de BIC- en IBAN-gegevens is een overschrijving vanuit andere EU landen kosteloos.

2.3 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: online via IDEAL of vooruitbetaling via overboeking. Bij vooruitbetaling dient de betaling binnen 14 dagen na bestelling te worden voldaan. De reservering van de bestelde artikelen vervalt hierna. Goederen blijven eigendom van Juffrouw Ooievaar tot de betaling is voldaan. Voor online betalingen worden u geen extra kosten berekend.

2.4 Alle prijzen die vermeld zijn op de site www.juffrouwooievaar.nl zijn in Euro, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Tevens worden er extra verzendkosten in rekening gebracht bij verzending buiten Nederland.

2.5 De bestelde artikelen kunnen helaas niet onder rembours worden geleverd.

3. Levering

3.1 Wij verzenden alle bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling via DHL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten de bestelde producten niet binnen een redelijke termijn worden geleverd en wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Mocht u op moment van afgifte niet thuis zijn dan kunt u het pakket op het postkantoor bij u in de buurt ophalen.

3.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

3.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling en betaling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

3.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

3.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

3.6 juffrouwooievaar maakt voor de levering gebruik van de diensten van DHL. Juffrouw Ooievaar is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door een dergelijke partij met de goederen wordt omgegaan en hoe de bezorging/aflevering plaatsvindt. Juffrouw Ooievaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bezorgen en/of kwijtraken van de bestelde goederen. Het versturen van de bestelling gebeurt op risico van de klant. De door Juffrouw Ooievaar verzonden pakketten zijn voorzien van een barcode (uitzondering van brievenpost) waardoor het gehele traject bij verzending kan worden gevolgd tot aan de voordeur van de geadresseerde. In geval van vermeende vermissing van een zending wordt door DHL een onderzoek ingesteld. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een pakket is afgeleverd op het aangegeven adres, zal het pakket niet als vermist worden beschouwd.

3.7 Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. Juffrouw Ooievaar is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden uiteraard door juffrouwooievaar gedragen.

3.8 U dient de bestelling onmiddellijk bij levering te controleren op eventuele afwijkingen.

3.9 Indien u nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

4. Klachten en retourzending

4.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren, geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, kleur, maat of afwerking dienen door u te worden aanvaard. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan vragen wij u binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan juffrouw.ooievaar@outlook.com. Indien binnen deze termijn door juffrouwooievaar geen schriftelijke klachten zijn ontvangen, wordt Juffrouw Ooievaar geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

4.2 Indien u een beschadigd product hebt ontvangen wordt deze door juffrouwooievaar kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits op voorraad. Hiertoe dient u binnen 14 dagen contact op te nemen met juffrouw.ooievaar@outlook.com. Indien het artikel is beschadigd door transport wordt de schade niet door juffrouwooievaar gedekt.

4.3 Indien u in plaats van het bestelde product een ander product hebt ontvangen wordt dit door juffrouwooievaar kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product plus de terugstorting van retourkosten. Hiertoe dient u binnen 14 dagen contact op te nemen met juffrouw.ooievaar@outlook.com. Klachten over een order dient u altijd binnen 14 dagen schriftelijk/per mail aan ons te melden.

4.5 Juffrouw Ooievaar is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte retourzendingen.

5. Aanbiedingen/overeenkomsten

5.1 Alle aanbiedingen van juffrouwooievaar zijn vrijblijvend en Juffrouw Ooievaar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

5.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Juffrouw Ooievaar. Juffrouw Ooievaar is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt juffrouwooievaar dit mee na ontvangst van de bestelling.

5.3 Alle door juffrouwooievaar gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Juffrouw Ooievaar heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover nemen we uiteraard contact met u op. Kortingscodes zijn niet van toepassing op items in de sale of andere aanbiedingen. 
Aanbiedingen/sale items en artikelen die speciaal voor u zijn gemaakt of besteld (pre-order) kunnen niet worden geretourneerd.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Juffrouw Ooievaar en van het personeel en de producten van juffrouwooievaar voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. juffrouw ooievaar is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

6.2 Juffrouw Ooievaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van juffrouwooievaar.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van juffrouwooievaar jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Juffrouw Ooievaar verschuldigd is.

6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en juffrouwooievaar, dan wel tussen juffrouwooievaar en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en juffrouwooievaar, is Juffrouw Ooievaar niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Juffrouw Ooievaar.

6.5 Juffrouw Ooievaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

7. Schadevergoeding

7.1 Juffrouw Ooievaar kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

7.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van juffrouw ooievaar komen zijn: ziekte, in- en uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.

7.3 Juffrouw Ooievaar is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.

7.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Juffrouw Ooievaar ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

8. Overmacht

8.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenjuffrouwooievaar  niet in staat is de verplichtingen na te komen.

8.3 juffrouwooievaar heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat juffrouwooievaar zijn verbintenis had moeten nakomen.

8.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover juffrouwooievaar ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is juffrouwooievaar gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

9. Diversen

9.1 Indien u aan juffrouwooievaar schriftelijk opgave doet van een adres, is juffrouwooievaar gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan juffrouwooievaar schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door juffrouwooievaar gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat juffrouwooievaar deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met juffrouwooievaar in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door juffrouwooievaar  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Juffrouw ooievaar is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.5 Juffrouw ooievaar houdt zich het recht voor om deze algemene Voorwaarden te wijzigen.

10. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. Alsmede dat zij worden gebruikt als relatiebeheer tussen de klant en juffrouw ooievaar.

11. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van juffrouwooievaar.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13. Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen juffrouwooievaar  en de consument. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

 

Bedrijfsinformatie:

Juffrouw Ooievaar

Nijverheistraat 8

2671 DJ Naaldwijk

juffrouw.ooievaar@outlook.com

www.JuffrouwOoievaar.nl

 

Bank: Rabobank

IBAN: NL44RABO0132076403

BTW: NL856520159B01

Kvk: 66372844